Checklist schadeposten

Checklist schadeposten letselschadevergoeding

Als u als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout letsel heeft opgelopen, kunt u schade lijden. In deze gevallen kunt u recht hebben op een letselschadevergoeding. Hieronder staan de meest voorkomende schadeposten bij letselschade.

De Letselschade Raad heeft voor enkele schadeposten die veel voorkomen richtlijnen opgesteld. Zo kan uw zaak sneller worden behandeld en is er ook meer duidelijkheid.

Schade aan spullen/eigendommen

U kunt hierbij denken aan de schade aan uw auto, fiets of scooter, maar ook aan beschadigde kleding of sieraden. Ook zaken die bijvoorbeeld in uw auto lagen en door het ongeval beschadigd geraakt zijn, vallen onder deze schadepost. Denk aan een mobiele telefoon die is beschadigd of bagage die verloren is gegaan.

Reiskosten

Elke kilometer die u extra moet rijden en die u zonder het ongeval niet zou hebben gereden en die u dus extra geld kost, kunt u als schade noteren. Het gaat dan om de reiskosten die u moet maken om bijvoorbeeld een arts of een andere zorgverlener (fysiotherapeut) te bezoeken. Ook kan het zo zijn dat u vroeger de fiets pakte en nu genoodzaakt bent met de auto of met het openbaar vervoer te gaan. Ook parkeerkosten komen voor vergoeding in aanmerking. De Letselschade Raad heeft voor deze schadepost een Letselschade Richtlijn opgesteld.

Daggeld vergoeding ziekenhuisopname of opname in een revalidatie-instelling

Als u na een ongeval in een ziekenhuis bent opgenomen dan heeft u recht op een zogeheten daggeldvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag en is bedoeld voor kosten zoals huur van een televisie, kosten van ziekenhuiskleding, telefoonkosten, parkeerkosten van bezoekers, tijdschriften en fruit. Een soortgelijke vergoeding geldt ook wanneer u tijdelijk wordt opgenomen in een revalidatiecentrum of een verpleeghuis. De Letselschade Raad heeft voor deze schadepost een Letselschade Richtlijn opgesteld.

Extra telefoon- en/of portokosten

Het kan zo zijn dat u na een ongeval een hogere telefoonrekening heeft omdat u moet telefoneren met zorgverleners, uw belangenbehartiger en anderen om allerlei zaken te regelen. Deze extra kosten komen net als de extra portokosten dan voor vergoeding in aanmerking.

Extra kosten in verband met verblijf thuis

Als u door uw letsel veel meer thuis bent dan zonder het ongeval, kunt u bijvoorbeeld extra kosten maken voor de verwarming en elektriciteit. Misschien maakt u ook meer kosten omdat u veel bezoek thuis krijgt. Alle extra aantoonbare kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gehad, kunt u als letselschadevergoeding noteren. Wel is het belangrijk dat u zoveel mogelijk rekeningen bewaart zodat u uw schade ook kunt aantonen.

Medische kosten/ ziektekosten

Als u na een ongeval medische hulp nodig heeft en u heeft in het jaar van het ongeval nog geen zorgkosten hoeven maken, dan bent u uw eigen risico bij uw zorgverzekering vaak kwijt. Het eigen risico is ook een schadepost. Ook kan het zo zijn dat u medische of paramedische zorg nodig heeft die niet wordt vergoed door uw zorgverzekering. Het kan zo zijn dat uw zorgverzekering geen fysiotherapie (meer) betaalt of de kosten van alternatieve geneeswijzen of begeleiding door een psycholoog niet of maar deels onder uw verzekering vallen. Soms moet u ook betalen voor geneesmiddelen die u voor uw herstel nodig heeft. Of moet u medische hulpmiddelen zoals krukken of een rolstoel huren. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Het is altijd erg belangrijk dat u bewijsstukken bewaart. De regel is dat u ziektekosten eerst moet indienen bij uw zorgverzekeraar en als deze de kosten niet of niet volledig vergoed, dan kunnen deze verhaald worden op de aansprakelijke verzekeraar.

Hulp in en rond uw huis

Wanneer u na een ongeval als gevolg van uw letsel uw huishouden niet meer of maar gedeeltelijk zelf kunt doen, kunt u hiervoor hulp inhuren. Dan kunt u bijvoorbeeld vrienden of familie vragen u te helpen. Hiervoor kan een bepaalde vergoeding worden betaald. Het kan ook zo zijn dat u hulp ontvangt van de Thuiszorg of bijvoorbeeld een Persoons gebonden budget heeft. De eigen bijdrage die u moet betalen komt voor vergoeding in aanmerking.

Ook wanneer u na het ongeval niet meer die klussen in huis en in de tuin kunt doen die u normaal wel gewend was te doen, kunt u hiervoor hulp van anderen inschakelen. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld niet meer op een ladder kunt staan en daarom uw huis niet meer kunt schilderen of u kunt als gevolg van knieletsel uw tuin niet meer onderhouden.  Of u kunt uw auto niet meer zelf wassen. De aansprakelijke partij zal dan deze kosten die worden gezien als ‘schade verlies zelfwerkzaamheid’ naar redelijkheid moeten vergoeden. Het gaat dan om de extra kosten voor het inhuren van mankracht en niet om de kosten van het materiaal. Deze materiaalkosten zou u namelijk zonder ongeval ook zelf hebben moeten maken. Dus de kosten voor het inhuren van de schilder worden vergoed maar niet de kosten van de verf.  De Letselschade Raad heeft voor deze schadepost een Letselschade Richtlijn opgesteld.

Kosten voor aanpassen huis

Het kan zijn dat u na het ongeval aanpassingen in uw huis nodig heeft om er te kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of extra aanpassingen in de badkamer en/of keuken. Het is erg belangrijk dat u eerst bij uw eigen gemeente checkt of er hiervoor mogelijkheden zijn. U kunt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een aanvraag indienen voor bepaalde voorzieningen. Als de kosten niet of niet volledig worden vergoed en de kosten redelijk en ook noodzakelijk zijn, kunnen we deze kosten vorderen als letselschadevergoeding bij de aansprakelijke verzekeraar. Omdat het vaak om behoorlijke bedragen gaat, is het verstandig om al in een vroeg stadium deze kosten aan de orde te stellen zodat uw belangenbehartiger dit ook kan bespreken met de verzekeraar.

Verlies van verdienvermogen

Al het inkomen dat u na het ongeval minder ontvangt, kan worden gezien als verlies van inkomen. Wanneer u na een ongeval uw werk niet meer of niet meer volledig kunt doen, is er sprake van arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit kan financiële gevolgen voor u hebben omdat uw werkgever bijvoorbeeld niet uw volledige salaris door betaalt, of omdat u bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslagen, overwerkvergoedingen of bonussen mist. U kunt ook denken aan het wegvallen van onkostenvergoedingen, het gemis van de voordelen van een leaseauto of pensioenverlies. Voor het berekenen van deze schade wordt niet alleen gekeken naar het inkomen dat u had ten tijde van het ongeval, maar er wordt ook rekening gehouden met gemiste carrièrekansen (bijvoorbeeld een gemiste promotie).

Studievertraging

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat u door het ongeval een opleiding heeft moeten onderbreken en daardoor pas later op de arbeidsmarkt actief kunt zijn. De Letselschade Raad heeft voor deze schadepost een Letselschade Richtlijn opgesteld.

Smartengeld

De vergoeding van de immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd en dit is de financiële compensatie voor smart of leed. U kunt dan denken aan het verdriet, de pijn, de gemiste levensvreugde of het geestelijk leed als gevolg van het ongeval. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van factoren als de aard en de ernst van het opgelopen letsel, eventuele arbeidsongeschiktheid, duur van het herstel en bijvoorbeeld de aanwezigheid van littekens. Bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld kijkt men vaak naar uitspraken die rechters hebben gedaan in vergelijkbare gevallen. Het is erg lastig om pijn en ellende te vertalen in geld en de vergoedingen zijn meestal niet erg hoog te noemen. Daarom wordt smartengeld ook meestal gezien als een ‘pleister op de wond’.

Wettelijke rente

Vanaf de dag dat de schade wordt geleden, moet de aansprakelijke partij de rente over de schade betalen. De hoogte van de rente wordt bij wet bepaald.

Buitengerechtelijke kosten

Dit zijn allereerst de kosten die worden gemaakt om de aansprakelijkheid en de schade vast te stellen en daarnaast de kosten van de belangbehartiging. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking als de aansprakelijkheid wordt erkend. Als u een belangenbehartiger heeft ingeschakeld, komen de kosten hiervan dus voor rekening van de tegenpartij.

Hofmans Letselschade is net als de meeste andere belangenbehartigers en verzekeraars aangesloten bij de ‘PIV overeenkomst BGK‘. Hierin staan regels over de hoogte van de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Het voordeel hiervan is dat de partijen geen discussie hoeven te voeren over de hoogte van de vergoeding voor de belangbehartiging (kosten voor rechtsbijstand).

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Denkt u letselschade te hebben? Wij helpen u graag verder!